Otwarty konkurs ofert – aktywizacja i działalność kulturalna

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 z zakresu aktywizacji i działań na rzecz osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby oraz działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej.

Przedmiotem zlecenia jest rozwijanie i wspieranie działań w zakresie realizacji różnych inicjatyw społecznych, aktywności, w szczególności osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem ze względu na wiek, choroby oraz z zakresu działalności kulturalnej, edukacyjnej, prozdrowotnej, ekologicznej na rzecz społeczności lokalnej w roku 2021.

Wsparciem zostaną objęte zadania:

  • wspomagające działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • wspomagajace działania na rzecz osób w wieku emerytalnym;
  • w zakresie ochrony i promocji zdrowia, zdrowego stylu życia;
  • wzmacniajace więzi międzypokoleniowe;
  • w zakresie edukacji, oświaty i wychowania, w tym kształtowania postaw patriotycznych pielęgnowania tradycji lokalnych i regionalnych;
  • w zakresie turystyki i krajoznawstwa;
  • promujące wolontariat.

Na realizację zadań przeznacza się środki publiczne w wysokości 5 800,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

Oferty powinny być składane osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu Miejskiego
w Czarnej Białostockiej.

Do dnia 22 stycznia 2021 r. trwa nabór kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie. Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza zgłoszenia kandydata środowiska pozarządowego (zał. nr 5 do zarządzenia 246/20 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2020 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Stasiełuk

Data wytworzenia: 2020-12-31

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2021-02-08

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2020-12-31