Otwarty konkurs ofert - sport

Burmistrz Czarnej Białostockiej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2021 z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Przedmiotem zlecenia jest zwiększenie aktywności mieszkańców i wspieranie działań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 Wsparciem zostaną objęte zadania:

  • zakresu organizacji szkoleń, treningów oraz udziału w zawodach sportowych;
  • wspierające aktywny wypoczynek i rozwój sportu wśród dzieci i młodzieży;
  • upowszechniające organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów i wyrównujące dostęp do kultury fizycznej, szczególnie dzieci i młodzieży ze środowisk najuboższych;
  • z zakresu organizacji imprez sportowych promujących sport, kulturę fizyczną i osiągnięcia sportowe na terenie miasta i gminy Czarna Białostocka, w tym wszelkiego rodzaju zawody, konkursy, turnieje itp.;

Na realizację zadań przeznacza się środki publiczne w wysokości 88 700,00 zł.

O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową w obszarze objętym konkursem.

Oferty powinny być składane osobiście w kancelarii Urzędu Miejskiego w Czarnej Białostockiej lub przesłane pocztą na adres: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej, 16-020 Czarna Białostocka, ul. Torowa 14A, do dnia 22 stycznia 2021 r. do godz. 15:00

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do kancelarii Urzędu Miejskiego
w Czarnej Białostockiej.

Do dnia 22 stycznia 2021 r. trwa nabór kandydatów środowiska pozarządowego do komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w konkursie. Zgłoszenia należy dokonać korzystając z formularza zgłoszenia kandydata środowiska pozarządowego (zał. nr 5 do zarządzenia 248/20 Burmistrza Czarnej Białostockiej z dnia 30 grudnia 2020 r.)

Metryka strony

Udostępniający: Urząd Miejski w Czarnej Białostockiej

Wytwarzający/odpowiadający: Małgorzata Stasiełuk

Data wytworzenia: 2020-12-31

Wprowadzający: Wojciech Skorulski

Data modyfikacji: 2021-02-08

Opublikował: Wojciech Skorulski

Data publikacji: 2020-12-31